Apmokėjimas

Apmokėjimas

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:

1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:

Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš mūsų puslapyje nurodytų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo
atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai Parduotuvėje vykdomi per www.paysera.lt elektroninių mokėjimų sistemą.

3. Atsiskaitydamas Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prieš atsiimdamas prekes. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.


Prekių pristatymas

1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (pašto, kurjerių tarnyba).

4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-3 darbo dienas. Šis terminas netaikomas tuo atveju, kai tiekėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6. Tuo atveju, kai Pirkėjas, atsisako įsigytos prekės, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama Parduotuvės tinklapyje (žr. Informacija – Prekių pristatymas).


Prekių kokybė ir grąžinimo sąlygos

1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

2. Brokuotas ar nekokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 2 kalendorines dienas nuo prekės gavimo datos pranešęs apie tai Pardavėjui raštu info@mesosdraugas.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį.

3. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos.

4. Pirkėjas privalo apmokėti grąžinimo išlaidas, jei patiekta prekė atitinka užsakyme nurodytą (t.y. jei Pirkėjas gavo tokią prekę, kurią ir užsisakinėjo). Grąžinimo išlaidas Pirkėjas apmoka ir tuomet, kai prekė buvo pristatyta nemokamai.

5. Jei prekę Pirkėjas gavo su defektu arba kuri siuntimo metu buvo pažeista, Pardavėjas minėtą prekę apkeis (arba jei neįmanoma apkeisti – grąžins pinigus), ir kompensuos grąžinimo išlaidas.


Atsakomybė

1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


Baigiamosios nuostatos

1. Ši sutartis įsigalioja nuo prekių apmokejimo momento.

2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta teismine tvarka pagal Pardavėjo buvimo
vietą.


SĄLYGOS IR NUOSTATOS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes
pažymėjus varnele jog sutinkate su „www.mesosdraugas.lt “ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis
dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei
apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių
pirkimu – pardavimu „www.mesosdraugas.lt“ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios
nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į
teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama
Parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šios sutarties sudarymo dienos.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo Pirkėjo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Resbulikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, neatskleisti gautų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.